Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » O ustanovi » Pristup informacijama
Subota, 25 Ožu 2023

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije njenom djelokrugu rada i aktivnostima

E-mail Ispis PDF

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13Âi 85/15) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), omogućava pristup informacijama.

Â

U cilju ostvarivanja pristupa informacijama Javna ustanova ustrojava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja i načinom davanja informacija.

Pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način:

 1. Putem službene web stranice www.zastita-prirode-kckzz.hr:
  • informacije o organizacijskoj strukturi, djelokrugu rada i nadležnosti Javne ustanove,
  • informacije o zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
  • informacije o aktivnostima Javne ustanove,
  • informacije o znanstveno-istraživačkim aktivnostima, projektima i programima koje provodi i u kojima sudjeluje Javna ustanova,
  • informacije o javnoj nabavi roba, radova i usluga,
  • objave priopćenja za javnost,
  • objave publikacija, i drugo
  • informacije o javnim natječajima.
 2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije.
 4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 5. Drugi prikladan način za davanje određene informacije.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na sljedeće načine:

- pisanim putem na adresu Javne ustanove

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica

- osobno na adresu Javne ustanove

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

- putem elektroničke pošte na adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

- telefonom na broj:

048/ 621 790

Â

Obrasci za pristup informacijama:

o Zahtjev za pristup informacijama

o Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

o Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ÂÂ

Službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenice za informiranje) u Javnoj ustanovi su:

Željka Kolar, dipl.ing. i Marta Lenac, dipl.ing. (sukladno Odluci o određivanju službenika za informiranje u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije KLASA: 020-01/13-01/01, URBROJ: 2137-23-13-1 od 8. ožujka 2013. godine).

ÂÂ

Kontakti službenica za informiranje:

Željka Kolar, dipl.ing.
Adresa: Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 621 790
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Marta Lenac, dipl.ing.
Adresa: Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 621 790
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Javna ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi njenom djelokrugu rada i aktivnostima
INFORMACIJA SADRŽAJ DOSTUPNOST
Akti Odluka o osnivanju Javne ustanove i Statut Javne ustanove A i B
Ustrojstvo i djelokrug rada Informacije o organizacijskoj strukturi i djelokrugu rada Javne ustanove A i B
Informacije o zaposlenicima Popis zaposlenika Javne ustanove, stručna sprema zaposlenika Javne ustanove, raspoređenost zaposlenika Javne ustanove na određeno radno mjesto u Javnoj ustanovi, kontakti zaposlenika u Javnoj ustanovi A i B
Ostali podaci o zaposlenicima Podaci o zaposlenicima i/ili vježbenicima i suradnicima B i C
Aktivnosti i događanja Razne informacije o radu i aktivnostima Javne ustanove, novosti, događanja, projekti, planovi, suradnja, najave i sl. A i B
Dokumenti koji reguliraju zaštitu
prirode u ZDP na području KKŽ
Zakon o zaštiti prirode, Odluke, Rješenja i Uredbe o proglašenju ZDP, Mjere zaštite za pojedini ZDP, Zaključci i Odluke o donošenju Mjera zaštite A i B
Mišljenja Mišljenja o utjecajima određenih zahvata na ZDP i ostale ZPV B
Popis ZDP na području KKŽ Popis ZDP na području KKŽ s obrazloženjem njihovih svojstava A i B
Naputci Razne upute JLS i ostalim pravnim i fizičkim subjektima vezano za problematiku ZP B
Zahtjevi, upiti i očitovanja Razni zahtjevi i upiti fizičkih i pravnih osoba vezani uz problematiku zaštite prirode na području KKŽ B
Podaci o radu Javne ustanove Godišnji financijski plan, Program rada i ostali planovi i podaci B i C
Javna nabava Godišnji planovi nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi A i B
Publikacije Promotivni materijali za pojedine ZPV B
Ostale informacije o ZDP
na području KKŽ
Sve informacije koje pravne ili fizičke osobe traže vezano za ZDP na području KKŽ (cjenici, informacije o posjetima, pravilima ponašanjai sl.) B
Dodjela koncesijskih odobrenja
za pojedine djelatnosti u ZDP
kojima upravlja Javna ustanova
Informacija o načinu dodjele i o korisniku koncesijskog odobrenja A i B

Oznake:
- A - Informacije koje se nalaze na internetskoj stranici Javne ustanove (www.zastita-prirode-kckzz.hr)
- B - Informacije koje su dostupne na zahtjev
- C - Informacije koje nisu dostupne javnosti
KKŽ - Koprivničko-križevačka županija
ZDP - zaštićeni dijelovi prirode
ZPV - zaštićene prirodne vrijednosti
JLS - jedinica lokalne samouprave

 

Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" brojÂ12/14 i 15/14).

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno općem aktu Javne ustanove, te zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Â

Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Â

Javna ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Â

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

Objavljeno 8. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 135. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13., 14/19. i 127/19.), članka 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 25. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 2/05., 11/05., 14/05., 18/09., 12/10., 11/12., 12/12. i 8/14.) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivrednog, biološkog (ekološkog) ili šumarskog smjera,

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i na rukovodećim poslovima u zaštiti prirode, te da posjeduje organizacijske sposobnosti.

Uvjete utvrđene za radno mjesto iz ovog natječaja ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu, sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine" broj 107/07. i 118/12.).

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine, a ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Ista se osoba po isteku mandata može ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine", broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

- https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-državnoj-službi-843

- https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine", broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

- kratak životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili putovnice),

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

- izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili potvrda o radnopravnom statusu osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

- presliku dokaza o obavljanju rukovodećih poslova (ugovor o radu, imenovanje i sl.).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja neposredno ili preporučenom poštom na adresu:Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, s naznakom „Prijava za natječaj".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

S Vašim osobnim podacima postupati ćemo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine" broj 42/18.), uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE

ŽUPANIJE

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2137-23-21-5 od 4. siječnja 2021.

Â

Objavljeno u „Novinama novinama" broj 2/2021 od 8. siječnja 2021. godine

LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8309877.html

Â

Â

DOKUMENTI:

Podaci o naručitelju

Izjava o sprečavanju sukoba interesa ZNJ NN 120/16

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Izjave članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Izjava Zdravko Matotan

Izjava Mladen Turk

Izjava Marina Juratović

Izjava Antun Karas

Izjava Marta Lenac

Â

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/17 i 144/20) registar ugovora za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije možete pronaći OVDJE.

Â

Plan nabave za 2023. godinu (objava u EOJN – xls. format i pdf. format)

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Godišnji program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2023. godinu

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (doc. format)

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

Godišnji program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu (objava u EOJN)

Plan nabave za 2022. godinu (objava u EOJN)

Â

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (doc. format)

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

Godišnji program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu

 

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (objava u EOJN)

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (objava u EOJN)

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (objava u EOJN)

Plan nabave za 2021. godinu (objava u EOJN)

Â

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu (doc. format)

Â

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (objava u EOJN)

Plan nabave za 2020. godinu

ÂÂÂ

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (doc. format)Â

Â

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objava u EOJN)

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (objava u EOJN)

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Â

Ispravak Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (xls. format)

Ispravak Bilješki uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (doc. format)

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (xls. format)

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (doc. format)

Plan nabave za 2018. godinu

Â

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu(doc. format)

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

ÂÂÂÂ

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Â

Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Â

Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu