Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Nedjelja, 11 Tra 2021

Održano predavanje o zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za polaznike tečaja za turističke vodiče

E-mail Ispis PDF

       U sklopu suradnje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije, ravnateljica Javne ustanove Željka Kolar održala je predavanje o zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za polaznike Tečaja za turističke vodiče za Koprivničko-križevačku, Varaždinsku i Međimursku županiju.

U sklopu tog predavanja prezentirana su zaštićena područja u Koprivničko-križevačkoj županiji kao i temeljne vrijednosti zbog kojih je svako to područje dobilo status zaštićenog dijela prirode. Također sudionici tečaja upoznati su sa turističkim potencijalima svakog prezentiranog područja te su im date smjernice za pravilnu prezentaciju temeljnih vrijednosti svakog prezentiranog zaštićenog područja. Upozoreni da se za posjet svakom zaštićenom području moraju javiti nadležnoj Javnoj ustanovi koja upravlja tim područjem, a radi upoznavanja s mjerama zaštite za pojedino zaštićeno područje i pridržavanja pravila ponašanja u cilju sprečavanja devastacije zaštićenog područja i radi sigurnosti posjetitelja.

Osim toga sudionici tečaja upoznati su i s mogućnostima suradnje s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i mogućnostima provedbe zajedničkih ekološko-edukativno-turističkih aktivnosti na zaštićenim dijelovima prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji.

0102

Nastavak projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini

E-mail Ispis PDF

     Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije nastavlja se i u 2013. godini.

Provodi ga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj projekt započeo je 2010. godine, a njegov cilj je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode pridonese očuvanju područja i prostora u kojem one obitavaju i grade svoja gnijezda.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama i strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine broj 99/09). S obzirom na činjenicu da je život i opstanak te zaštićene vrste izložen opasnosti te je neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude. Dodjela spomenutih financijske potpore za očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade važan segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Da bi se pridonijelo očuvanju tog važnog segmenta biološke i krajobrazne raznolikosti Javna ustanova je uputila svim općinama i gradovima na području Koprivničko-križevačke županije informaciju kojom se pozivaju svi vlasnici stambenih ili gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalazi gnijezdo bijele rode da se uključe u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini.

Vlasnici stambenih i gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda za 2013. godinu imaju pravo na naknadu u vidu potpore u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu rode. Ta naknada namijenjena je za popravak, sanaciju ili zamjenu krovišta objekta na kojem se to gnijezdo nalazi.

Da bi ostvarili potporu u iznosu od 700,00 kuna, vlasnici objekta moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- kopiju osobne iskaznice vlasnika stambenog ili gospodarskog objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

- kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

- kopiju tekućeg računa i podatke o IBAN broju vlasnika stambenog ili gospodarskog objekta na čijem se krovu to gnijezdo nalazi,

- potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,

- fotografiju gnijezda rode za koje tražite potporu (ukoliko je imate).

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini možete dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode i koji se žele uključiti u projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/ 621-707 najkasnije do 30. studenoga 2013. godine.

Održan seminar „ Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj“

E-mail Ispis PDF

       U sklopu projekta „Zajedno za očuvanje prirode-organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj čiji je cilj uspostavljanje kvalitetnog sustava upravljanja zaštićenim područjima i izrada kvalitetnih planova upravljanja zaštićenim područjima u čijem će provođenju sudjelovati svi sektori, dana 30. listopada 2013. godine u Zagrebu je održan nacionalni seminar pod nazivom „Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj".

Uz predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, institucija i organizacija civilnog društva koje djeluju u sektoru zaštite prirode, seminaru su prisustvovali i predstavnici Javnih ustanova za zaštitu prirode iz cijele Hrvatske a iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije na seminaru je sudjelovala Željka Kolar.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode Ivana Jelenić načelnica Odjela za biološku raznolikost održala je predavanje na temu Zakonodavni okvir za upravljanje Naturom 2000 i financiranje. Napomenula je da temeljni zakonodavni okvir Nature 2000 čine dvije direktive, Direktiva o pticama i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore. U Naturi 2000 nalazi se više od 26 000 europski značajnih područja, koja zauzimaju 17,9% kopnenog dijela teritorija. U svom izlaganju također je ukazala na činjenicu da je Hrvatska u europsku ekološku mrežu predložila 780 područja, odnosno 742 pSCI područja (područja od značaja za zajednicu- područja važna za divlje svojte i stanišne tipove) i 38 SPA područja (područja posebne zaštite- područja važna za ptice) te da ta područja zauzimaju 29,4% teritorija RH. Iz istog ministarstva Andreja Markovinović predstavila je iskustva i rezultate projekta IPA 2009 NATURA MANMON koji se u Hrvatskoj provodio u sklopu IPA programa od listopada 2011. do travnja 2013.godine, a u okviru njega izrađeni su planovi upravljanja za 6 odabranih Natura 2000 područja (Spačvanski bazen, Odransko polje, Snježnica i Konavosko polje, Pregon, Bulji i Sutla). Također je održano niz radionica identifikacijskog monitoringa za 24 vrste i 3 stanišna tipa.

Predstavnica Državnog zavoda za zaštitu prirode Katja Jelić predstavila je mogućnosti upravljanja Naturom 2000 kroz sektorske planove. Upozorila je na činjenicu da će svi sektorski planovi gospodarenja morati će sadržavati uvjete zaštite prirode, a ukoliko se radi o gospodarenju u Natura 2000 području morati će imati utvrđene mjere očuvanja, ocjene prihvatljivosti zahvata u području te provoditi monitoring područja, na temelju kojeg će se izrađivati izvješća za Europsku komisiju. Spomenute su i agro-okolišne mjere koje će biti ugrađene u Program ruralnog razvoja, s obzirom da su poljoprivredne površine, koje zauzimaju 30% površine Nature 2000 u Hrvatskoj, područja visoke biološke raznolikosti. Projekt koji je primjer dobre suradnje lokalne zajednice i nevladine udruge, odnosno primjer alternativnog načina upravljanja vrijednim prirodnim područjima s ciljem očuvanja i zaštite biološke raznolikosti, kulturnog i prirodnog naslijeđa predstavila je Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva (BED) upoznala je sve sudionike sa projektom Gajna u Brodsko-posavskoj županiji.

Milena Šijan iz Udruge Sunce prezentirala je iskustvo izrade planova upravljanja zaštićenih područja i uloga organizacija civilnog društva. Napomenula je da Organizacije civilnog društva u zaštiti prirode aktivno doprinose procesu uključivanja Hrvatske u Natura 2000 mrežu kroz praćenje stanja, sudjelovanje u konzultacijskim procesima izrade zakonskih i podzakonskih akata, studija utjecaja na okoliš, planova upravljanja, poticanja međusektorske suradnje te informiranja i podizanja svijesti dionika i šire javnosti.

Primjere europskih modela upravljanja Natura 2000 područjima prezentirala je Sarolta Tripolszky iz CEEweb-a (Mreža nevladinih organizacija središnje i istočne Europe), a primjer upravljanja Natura 2000 područjem predstavio je Jan Šeffer iz Instituta za primijenjenu ekologiju (DAPHNE).

Temeljem održanih predavanja i prezentacija zaključeno je da je cilj Nature 2000 je održivi razvoj čovjeka i prirode. Financiranje Nature 2000 u najvećem postotku biti će kroz operativne programe; Kohezijsku politiku, Zajedničku agrarnu politiku, LIFE programe, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, a uloge županijskih Javnih ustanova za zaštitu prirode biti će obavljanje nadzora, edukacije, sudjelovanje u monitoringu te izrada planova upravljanja za Natura područja na njihovom području upravljanja.

Sastala se radna skupina za pripremu projekta LIFE+

E-mail Ispis PDF

       Predstavnici Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Zavoda za prostorno planiranje Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskih voda (Osijek i Varaždin), WWF-a Austrije, Mađarske i Hrvatske, tvrtke REVITAL iz Austrije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, te predstavnici Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode i nevladinih udruga koje se bave zaštitom prirode Prirodoslovnog društva Drava i BAOBAB-a dana 29. i 30. listopada 2013. godine u Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi održali su sastanak radne skupine za pripremu LIFE+ projekta za restauraciju dijelova rijeke Drave i aktivnostima koje bi se odvijale unutar njega.

Prvog dana raspravljalo se o budžetu projekta, periodu njegove realizacije (3-6 godina), te o mogućnosti pojedinih sudionika sastanka da u njegovoj provedbi sudjeluju, bilo kao partneri ili ko-partneri financijeri. Prezentirane su potencijalne lokacije za provedbu projekta i aktivnosti koje bi se provodile na području rijeke Drave, kako bi se pokušala vratiti njena prirodna dinamika i poboljšali uvjeti staništa. Mogućnosti revitalizacije i aktivnosti pripremila je austrijska tvrtka REVITAL, dobitnik nagrade Best of the best LIFE+ projekata 2012. godine, a nakon nje sudionici su raspravljali o svim predloženim lokacijama i aktivnostima na području obje županije, te o mogućim zaprekama provedbi pojedinih predloženih aktivnosti. Kao pilot područje na kojem bi se odvijao LIFE+ projekt u Koprivničko-križevačkoj županiji predloženo je područje od botovskog do repaškog mosta.

Drugog dana prezentirana su struktura i načini financiranja putem LIFE+ programa kao i novosti i izmjene za programsko razdoblje 2014.-2020., te su razrađivani modeli kojima se mogu riješiti problemi vezani uz organizacijsku i logističku strukturu partnerstva, odgovornosti, funkcije i zadaće partnera i radne skupine. Predloženo je da partneri na projektu budu Hrvatske vode, Državni zavod za zaštitu prirode i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, te WWF Hrvatska, dok bi se ostali sudionici sastanka uključili kroz provedbu aktivnosti partnera na projektu. Raspravljalo se i o mogućnost da se projekt proširi i na područje Mađarske, te da se uključi i mađarski Nacionalni park Dunav-Drava, kao i WWF Mađarska, koji imaju veliko iskustvo u prijavi i realizaciji LIFE+ projekata. Razmatrani su i predloženi rokovi za daljnje aktivnosti na pripremi projekta. Na kraju radnog sastanka sudionici su obišli jednu od potencijalnih lokacija provedbe projekta u Virovitičko-podravskoj županiji i to područje Ilminog Dvora, u Općini Čađavica.

01 noskov02 noskov

03 noskov04 noskov05 noskov

Stranica 25 od 36