Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Subota, 25 Ožu 2023

Izjava o pristupačnosti

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije koje se nalazi na adresi https://zastita-prirode-kckzz.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://zastita-prirode-kckzz.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

· Slike nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

· Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze u naslovu vijesti nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama

· Pojedine poveznice nemaju prikladni opis

· Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

· Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

· Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

· Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip

· Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice

· Kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice nije moguće.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije trenutno radi na izradi nove web stranice u kojoj bi trebale biti uklonjene uočene neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Izjava će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve obavijesti i upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

O D L U K A o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to:

1. jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i

2. jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad,

a sukladno objavljenom „Pozivu za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad

u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.", Klasa: 612-07/17-01/06, Urbroj: 2137-23-20-183 od 10. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 25. veljače 2020. godine donijelo je

O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice /vidikovaca i to:

1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad

2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad,

u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", Referentne oznake: KK.06.1.2.02.0052, Klasa: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2137-23-20-16 od 25. veljače 2020. 

 

Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Datum objave: 28. veljače 2020.

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta vezano za Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

E-mail Ispis PDF

ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKATA

Predmet nabave: radovi izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" i to: jedne promatračnice/vidikovca naÂk.č.br. 6/1 u k.o. Legrad i jedne promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad (u daljnjem tekstu: Predmet nabave), sufinanciranog temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Referentne oznake: KK.06.1.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, Tematski cilj 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa, šifra poziva KK.06.1.2.02.

Naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica, OIB: 49151421757

Evidencijski broj nabave iz plana nabave: 7-2020

Broj objave u EOJN: 2020/ 0BP-00109

 

Dana 18. veljače 2020. godine zaprimili smo sljedeći:

UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

„ Pitanje 1.

Pregledom dokumentacije primijetio sam neusklađenost tehničkog opisa iz Idejnog rješenja i troškovničke stavke u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01.

Naime, neuskađenost se odnosi na vrstu materijala za izgradnju iste. U tehničkom opisu je opisano izvođenje nosive konstrukcije od hrastovine dok je u troškovničkoj stavci navedena jelova prosušena piljena građa I klase.

Molim Vas da definirate od kojeg materijala će se izvoditi promatračnica/vidikovac?

Napominjem da se pitanje odnosi za obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad. "

ODGOVOR:Materijal za izgradnju nosive konstrukcije promatračnica/vidikovaca na obje lokacije: k.č.br. 6/1 i 310/1 sve k.o. Legrad je jelova prosušena piljena građa I klase kao što je to i navedeno u troškovničkoj stavci u grupi TESARSKI RADOVI stavka 3.01. u Troškovnicima koji čine Prilog 2.1. i Prilog 2.2. Poziva za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca i to: 1. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, 2. jednu promatračnicu/vidikovac na k.č.br. 310/1 u k.o. Legrad u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad", KK.06.1.2.02.0052, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt osoba Naručitelja:   ÂOdgovorna osoba Naručitelja:

Marta Lenac, dipl.ing. Â      ÂÂÂÂÂŽeljka Kolar, dipl.ing.

 

Odgovor na pitanje gospodarskog subjekta

.

Datum objave: 18. veljače 2020.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje 2 (dvije) promatračnice/vidikovca

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 5. Pravilnika o načinu provođenja postupka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Klasa: 023-01/17-01/01, Urbroj: 2137-23-17-55 od 14. srpnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za projektni element Izgradnja 2 (dvije) promatračnice/vidikovaca, kao jedan od partnera u projektu pod nazivom: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad" .

Tekst poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.

 

Tekst poziva

Prilog 1. Idejna rješenja

1.1. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 uk.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine – ovdje

1.2. Idejno rješenje za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1u k.o. Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

 

Prilog 2. Troškovnici

2.1. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 6/1 u k.o. Legrad, T.D.: 12/2017, od veljače 2017. godine – ovdje

2.2. Troškovnik za izgradnju promatračnice/vidikovca na k.č.br. 310/1 u k.o.Legrad, T.D.: 13/2017, od veljače 2017. godine - ovdje

 

Prilog 3. Dopuštenje i Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

3.1. Dopuštenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine – ovdje

3.2. Rješenje o izmjeni i dopuni Dopuštenja Klasa: UP/I-612-07/17-01/3, Urbroj: 2137/1-05/18-17-2 od 7. ožujka 2017. godine - ovdje

 

Datum objave: 11. veljače 2020.

Stranica 10 od 44