Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti
Subota, 25 Ožu 2023

Vrtićanci iz skupine Sovice u posjetu Šoderici

E-mail Ispis PDF

Kako bi upoznali vrijednosti ekološki važnog Natura 2000 područja Šoderice, a koje je ujedno i dio zaštićenog područja Regionalnog parka Mura - Drava, mališani odgojne skupine Sovice iz Dječjeg vrtića Tratinčica dana 17. svibnja 2022. godine posjetili su to područje.

Predstavnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije tom prilikom organizirale su im stručno vodstvo u okviru kojeg su održale edukativno predavanje i radionicu na temu bioraznolikosti zaštićenog područja Regionalnog parka Mura – Drava s posebnim osvrtom na ekološki važno Natura 2000 područje Šoderice.

Na radionici djeca su dobila informacije o važnosti flore i faune tog područja, te na licu mjesta su imali priliku vidjeti brojne za prirodu tog područja značajne biljne i životinjske vrste. Osim toga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije im je pripremila edukativne materijale odnosno tražilicu i bojanke kojima su utvrdili i produbili svoje znanje o biljkama i životinjama koje žive na tom području. Također su naučili kako se služiti dalekozorima i njima promatrali biljke i životinje u daljini, dok su povećalima promatrali različitosti i detalje biljaka i biljnog materijala koji je skupljen u šetnji poučnom stazom. Nakon šetnje djeca su imala i vremena za odmor u edukativnoj sjenici, te za igru na obližnjem novouređenom igralištu za djecu.

U ime Dječjeg vrtića Tratinčica mališane su pratile njihove vrijedne odgajateljice Ljubica Fijačko i Irena Geček, a koordinirala ih je vrtićka pedagoginja Natalija Kušek.

Ovaj izlet djeci je bio nagrada za najviše skupljenih plastičnih čepova u humanitarnoj akciji pod nazivom „Čepove sakupi – lijekove kupi" koju koordinira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, a čija je svrha pružanje pomoći oboljelima od teških malignih bolesti na području Hrvatske.

IMG 2805IMG 2832IMG 2881IMG 2926IMG 2960IMG 3009

Održana terenska nastava na Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci

E-mail Ispis PDF

Za učenike trećih razreda Osnovne škole Đurđevac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 16. svibnja 2022. godine održala je terensku nastavu na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci.

Na početku terenske nastave ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar učenicima je održala kratko predavanje u kojem ih je informirala o posebno zaštićenim i Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, te se posebno osvrnula na Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci. U tom predavanju učenici su imali prilike saznati zašto je to područje dobilo status posebnog rezervata, koje su njegove temeljne vrijednosti, ali i što treba činiti i kako se ponašati da bi se te vrijednosti očuvale. Nakon predavanja učenici su krenuli u obilazak posebnog rezervata. Šetnjom poučnom stazom stručna suradnica Javne ustanove Marta Lenac praktičnim primjerima je upoznala učenike s florom, faunom i reljefom Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci.

Nakon obilaska učenicima su podijeljeni edukativni listići s pitanjima vezanim za specifičnosti i vrijednosti Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci. Te listiće su učenici trebali riješiti, a putem odgovora na pitanja u listićima produbiti i proširiti svoja saznanja o prirodnim vrijednostima ovog višestruko posebno zaštićenog i ekološki važnog Natura 2000 područja Đurđevačkih pijesaka.

U ime Osnovne škole Đurđevac učenike su koordinirale i pratile njihove vrijedne razredne učiteljice gđa Vesna Šijak, Ana Jančijev i Bojana Bionda Jakubovskaja.

IMG 2425IMG 2452IMG 2570IMG 2582IMG 2588IMG 2606IMG 2627IMG 2729

Održan sastanak radne grupe „Šumarstvo“ u sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ (PU 007)

E-mail Ispis PDF

U sklopu izrade „Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura – Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže" (šifra: PU 007)(Grupa 1) dana 3. svibnja 2022. godine održan je sastanak radne grupe „Šumarstvo" za područja šuma i šumskog zemljišta koji se nalazi na teritoriju Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.

Cilj sastanka radne grupe „Šumarstvo" bio je definirati pritiske i prijetnje na temu šuma, te raspraviti mogućnosti uključivanja sektora šumarstva u implementaciju plana upravljanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektora za šume privatnih šumoposjednika, Hrvatskog šumarskog instituta, predstavnici Koprivničko-križevačke županije Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu te Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, direkcije Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Koprivnica i predstavnici njenih šumarija i to: Šumarije Koprivnica, Šumarije Repaš, Šumarije Đurđevac, Šumarije Kloštar Podravski, Šumarije Čakovec. Također na sastanku su prisustvovali od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja angažirani stručnjaci za facilitaciju i planiranje upravljanja iz tvrtke Particip GmbH i to njihova stručnjakinja za izradu planova upravljanja/planerka Andrea Solić, te glavna stručnjakinja za facilitaciju Ane Sindik.

Na radnom dijelu sastanka predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, te Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode održali su prezentacije o područjima šuma i šumskog zemljišta na teritoriju kojim upravljaju, te naveli pritiske i prijetnje koje su prepoznate od dionika s ranije održanih dioničkih radionica. Nakon revidiranja pritisaka i prijetnji dionicima su predstavljene i predložene zajedničke aktivnosti od strane javnih ustanova koje bi se mogle zajednički provoditi sa sektorom šumarstva, te također neke specifične za svaku županiju na koju se odnose predložene aktivnosti (Koprivničko-križevačku, Međimursku, Varaždinsku). Uz predložene aktivnosti dionici su imali prilike dati prijedloge svojih aktivnosti vezanih za bolju suradnju ustanova za zaštitu prirode i sektora šumarstva za očuvanje šuma i njihove bioraznolikosti. Nakon razmatranja prijedloga predloženih aktivnosti svih sudionika, te istaknutih pritiska i prijetnja vezanih za šume i šumska zemljišta (bilo u privatnom ili državnom vlasništvu) predložene su zajedničke aktivnosti sektora šumarstva i sektora zaštite prirode, a čiji je cilj uskladiti istovremeno korištenje i očuvanje šuma.

IMG 2057IMG 2136IMG 2165IMG 2179IMG 2204IMG 2205

Obilježen Svjetski dan šuma

E-mail Ispis PDF

Prigodom obilježavanja Svjetskog dan šuma dana 21. ožujka 2022. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Komunalcem d.o.o Koprivnica i učenicima 3.d. razreda OŠ Braće Radić posjetila je šumu Crna gora. Kroz zajedničku edukativnu šetnju učenicima su dane informacije o vrijednostima šuma, njihovoj funkciji i dobrobiti. Napomenuto je da šume doprinose ravnoteži kisika, ugljičnog dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu i u njima živi više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata, ali o to da su šume globalno ugrožene zbog nedovoljno kontroliranog gospodarenja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr. Osim toga dana im je informacija da šume u Republici Hrvatskoj zauzimaju 47% teritorija i da se velika pažnja posvećuje čuvanju i zaštiti posebno vrijednih šumskih sastojina i šumskih zajednica.

Također učenicima je dana informacija o vrijednim i posebno zaštićenim šumskim sastojinama na području Koprivničko-križevačke županije. Pri tom im je spomenuto da na području Koprivničko-križevačke županije imamo dva nacionalno važna, posebna rezervata šumske vegetacije i to Posebni rezervat Crni Jarki i Posebni rezervat Dugačko brdo, te Spomenik prirode Skupinu stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš, a uz to i brojne druge dijelove šuma čije su prirodne vrijednosti prepoznate ne samo u Republici Hrvatskoj već i na europskoj razini te su one uvrštene u područja važna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova odnosno u Natura 2000 područja Europske unije i sastavni su dio najveće koordinirane mreže područja očuvanja prirode u svijetu.

S obzirom da je i šuma Crna gora, jedno od Natura 2000 područja, učenicima je prilikom šetnje ukazano zašto je ona uvrštena u Natura 2000 područje. Na licu mjesta pokazane su im i vrste drveća, gljive i biljke koje rastu na tom šumskom staništu, a sve je to bilo popraćeno i pjevom brojnih ptica koje žive ili prelijeću to područje. Radi što boljeg upoznavanja različitosti u vrstama drveća učenicima je podijeljen plastelin pomoću kojeg su uzimali otiske kore i pritom uočavali razlike u kori različitih vrsta drveća. Također su učili kako prepoznati pojedinu vrstu drveća prema obliku lišća, te dobili informacije o šumskim plodovima, gljivama, biljkama i životinjama koje nastanjuju šumska staništa.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. To su biološki najraznolikiji ekosistemi na Zemlji i dom više od 80% vrsta kopnenih životinja, biljaka i gljiva. Uz drvnu građu, proizvode i čisti zrak, čisto tlo i čiste vode, vežu vodu uz tlo i zadržavaju je u velikim količinama, sprječavajući eroziju tla i ublažavajući klimatske krajnosti. Prirodne su energane jer nam daju obnovljiv izvor energije, a njihovo drvo pruža svim živim bićima toplinu i zaštitu. No prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 milijuna hektara šuma u svijetu čime se za 12-20% povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Cilj ove zajedničke edukativne šetnje bio je ukazati na važnost šuma i šumskih ekosustava te razviti osjećaj o potrebi zaštite i očuvanja šuma kao važne i nezamjenjive sastavnice prirode.

IMG 8649-002

IMG 1472IMG 1508IMG 1512IMG 1521IMG 1527IMG 1547IMG 1535IMG 1555IMG 1556IMG 1560IMG 1562IMG 1563IMG 1569IMG 1576IMG 1588IMG 1593IMG 1596IMG 1597

Stranica 6 od 44